Ghidul Cedo 2022

Ghidul Cedo 2022 cuprinde: Cum formulez o Cerere la Curtea europeana a Drepturilor omului, Avocat Cedo,Plangere Cedo termen ,Model plangere Cedo ,Conditii de admisibilitate Cedo,Avocat Zamfirescu este un avocat specializat pe Cedo

Ghidul Cedo 2022

Pentru că suntem mereu întrebați despre diverse etape ale unui proces la CEDO, am făcut o sinteză în șase pași simpli despre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le știe oricine atunci când se adresează Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Trimiteţi plângerea la Curte prin poştă, cu confirmare de primire.Este un formular rosu

 • Confirmarea de primire este dovada că plângerea dvs. a ajuns la sediul Curţii.
 • În cazul în care trece o perioadă de 6 luni şi nu aţi primit nicio scrisoare de la Curte ca urmare a expedierii unui formular de plângere, scrieţi la Curte anexând copia confirmării de primire

2. În termen de 3 luni de la primirea formularului de plângere completat de dvs., Curtea vă va trimite o scrisoare.

 • Termenul de 3 luni este în general respectat de Curte însă dacă aţi expediat formularul într-o perioadă de vacanţă sau într-o perioadă în care s-au primit foarte multe plângeri, acest termen de 3 luni poate fi prelungit la 6-8 luni până veţi primi prima scrisoare de la Curte.

3. Prima scrisoare de la Curte

 • Scrisoarea de la Curte este expediată fără confirmare de primire şi o veţi găși în cutia poştală de la domiciliul indicat de dvs în formular. Veţi recunoaşte plicul după antetul Curţii şi al Consiliului Europei.

4. Conţinutul primei scrisori primite de la Curte

 • Dacă formularul trimis de dvs. nu este completat corect, plângerea dvs nu va fi înregistrată la grefa română şi nu va primi număr de dosar. Curtea vă va solicita să trimiteţi o nouă plângere, în care să respectaţi modul de completare. La noua plângere va trebui să ataşaţi, din nou, toate anexele expediate cu prima plângere.

!!! Plângerea dvs. va trece de filtru doar dacă formularul de plângere, completat corect, este expediat la Curte, prin poștă,  în termen de 6 luni (ATENȚIE, termenul s-a scurtat la 4 luni începând cu 1 februarie 2022) de la data ultimei hotârâri judecătoreşti definitive.

Varianta I – cererea e declarată inadmisibilă

 • Curtea Europeană a Drepturilor Omului vă poate informa că într-un complet de judecător unic (în conformitate cu articolul 24 § 2 din Convenţie) a examinat cererea dvs şi a decis să o declare inadmisibilă.
 • Cererea este declarată inadmisibilă atunci când Curtea consideră că nu au fost îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute la articolele 34 şi 35 din Convenţie.
 • Această decizie este definitivă şi nu poate face obiectul niciunui recurs, nici în faţa Marii Camere, nici a unui alt organ. O nouă cerere cu același obiect va fi declarată inadmisibilă.
 • Grefa nu vă oferă alte detalii cu privire la decizia judecătorului unic, a cărei motivare în fapt nu se comunică.
 • Nu veţi mai primi alte scrisori din partea Curţii cu privire la această cerere.
 • Dosarul cererii va fi distrus într-un termen de un 1 an de la dată deciziei.

Varianta II – cererea trece de primul filtru administrativ

 • Primiţi o scrisoare de la Curte cu numărul dosarului şi un set de coduri de bare. Aceste coduri vor fi lipite pe fiecare document trimis la Curte pentru o mai uşoară identificare a dosarului.
 • Primirea codului de bare semnifică faptul că plângerea dvs. a trecut de filtrul administrativ (în practică, cel mai dur filtru, în care se opresc majoritatea plângerilor adresate Curţii) şi că ea va fi examinată, în substanţă, de Curte.
 • Informaţi Curtea dacă vă schimbaţi adresa poştală.
 • De asemenea, informaţi Curtea despre orice noutate importantă apărută în evoluţia cazului dvs.

Curtea vă poate solicita noi informaţii sau documente. Răspundeţi în termenul acordat de Curte la orice solicitare pe care o primiţi. Lipsa unui răspuns poate fi interpretată ca o renunţare implicită la plângere (plâgere nesusţinută).

5. Soluţionarea unei plângeri la Curte

 • Curtea poate să comunice cauza dvs. către guvernul pârât, dacă sunt constatate indicii de încălcare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (Convenţia). Se comunică guvernului: plângerea (cu toate anexele), un rezumat al speţei (situația de fapt reţinută de Curte) și un set de întrebări puse de Curte pentru guvern. Reclamantul va primi și el rezumatul speței și întrebările puse de Curte guvernului.

După comunicarea plângerii către guvern, Curtea va invita părțile (reclamantul și guvernul) să soluționeze litigul pe cale amiabilă (a se vedea, mai jos, sectiunea „Soluționarea litigiului pe cale amiabilă”)

 • Guvernul îşi va formula propria apărare şi va răspunde întrebărilor adresate de Curte. El poate contesta și situația de fapt reţinută de Curte. Apărarea guvenului poartă denumirea de „Observaţiile guvernului„.
 • Din acest moment, procedura va fi una scrisă și se va desfăşura în limba franceză sau engleză. Dar, puteți solicita Curții să vă aprobe să folosiți, în continuare, în cursul procedurii, limba română. În cazul în care cererea este aprobată, traducerea în franceză/engleză a înscrisurilor trimise de dvs. se va face de către grefa Curții. Curtea nu este obligată, însă, să aprobe cererea dvs.
 • Veţi primi prin intermediul grefei, prin poştă,„Observaţiile guvernului” şi un termen până la care va trebui să răspundeţi Curţii, adică să formulaţi răspunsul dvs. la Observaţiile guvernului.
 • În acelaşi termen acordat de Curte va trebui să formulaţi şi pretenţiile dvs. în temeiul art 41 din Convenţie (cererea de satisfacţie echitabilă). Pot fi solicitate daune morale și materiale. Solicitarea de daune materiale trebuie însoţită de documente justificative (copii, nu originale; regula este că orice document, inclusiv anexele la plângere, se trimit Curții doar în copie, nu în original). În caz de încălcare a Convenţiei, Curtea va acorda o satisfacţie echitabilă doar dacă reclamantul a cerut acest lucru și nu mai mult (mai puțin, da) decât cuantumul sumelor solicitate de reclamant. Deci, Curtea nu acordă despăgubiri din oficiu. Dacă doriți să primiţi despăgubiri, indicaţi exact cuantumul lor și justificați cât mai temeinic solicitarea.
 • Atenție!!! Nu depăşiţi termenul fixat de Curte pentru trimiterea răspunsului la observaţiile guvernului și a cererii de satisfacţie echitabilă. Există riscul, major, de respingere a plângerii, ca nesusţinută.
 • După ce ambele părţi au trimis Curţii observaţiileși răspunsul la observaţii, în termenul acordat de Curte, procedura este considerată încheiată.
 • Curtea va pronunţa o Decizie prin care constată că nu a existat o violare a Convenţiei Europene sau o Hotărâre dacă constată că statul a încălcat Convenţia Europeană.
 • Soluţia Curţii va fi publicată pe pagina sa de internet www.hudoc.echr.coe.int şi vă va fi comunicată prin poştă.  Spre deosebire de sistemul din dreptul nostru intern, la data la care Curtea pronunță hotărârea, motivarea hotărârii este deja redactată.
 • Hotărârea Curții nu este definitivă imediat, deci, ca regulă, nu are putere executorie la dată pronunţării (=publicării). Hotărârea devine definitivă după 3 luni de la pronunţare, dacă între timp nu a fost admisă de către colegiul special al Curții cererea uneia dintre părţi de retrimitere a cauzei la Marea Cameră (aceasta este o cale extraordinară de atac a hotărârii Curţii). În practică, se ajunge foarte rar la sesizarea Marii Camere, deoarece motivele de sesizare, prevăzute în art. 43 par. 2 din Convenţie, sunt foarte restrictive (mult mai restrictive chiar decât cele din căile noastre extraordinare de atac, de exemplu). Deci, regula din practică este că hotărârile Curții devin definitve după 3 luni de la data pronunţării. De la rămânerea definitivă a hotărârii, devine efectivă obligaţia guvernului de a executa respectiva hotărâre.
 • Statul este, de regulă, un bun executant al dispoziţiilor individuale din hotărârile Curții privind plata de daune morale și materiale. În practică, nu sunt de semnalat probleme sub acest aspect. Dacă, totuși, apar astfel de probleme privind plata daunelor, este recomandabilă sesizarea guvernului, iar, în cazul în care problemele persistă, sesizarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (https://www.coe.int/en/web/cm), care, potrivit art. 46 par. 2 din Convenție, supraveghează executarea hotărârilor Curții.

Acordarea despăgubirilor

 • Despăgubirile acordate de Curte reclamantului vor fi achitate în termen de 3 luni de la data la care hotărârea Curţii devine definitivă adică în 6 luni de la pronunţarea hotârârii dacă nu există o retrimitere la Marea Cameră.
 • Reclamantul va aştepta din partea Guvernului o scrisoare prin care i se va acorda un termen până la care să trimită informaţiile bancare necesare pentru a i se face plata despăgubirilor stabilite de Curte. Dacă reclamantul nu va furniza aceste informaţii bancare atunci banii vor fi consemnaţi la CEC şi reclamantul va primi prin poştă Recipisa de consemnare CEC a sumei pe numele său.
 • Toată această procedura va fi făcută de Agentul guvernamental. Plata va fi făcută în lei, de către Ministerul Finanţelor Publice, la cursul BNR din ziua plăţii. Pentru aceste sume primite cu titlu de despăgubiri, reclamantul nu datorează impozit fiindcă hotârârea Curţii menţionează că orice suma cu titlu de taxă va fi achitată de statul pârât.

6. Soluționarea litigiului pe cale amiabilă

După comunicarea plângerii către guvern, Curtea va invita părţile (reclamantul şi guvernul) să soluţioneze litigiul pe cale amiabilă. Cu această ocazie, reclamantul poate solicita guvernului despăgubiri şi alte măsuri pentru repararea prejudiciului, precum şi pentru prevenirea unor încălcări similare de drepturi. Reclamantul şi guvernul vor negocia, în condiţii de deplină confidenţialitate. Dacă părţile se înţeleg, litigiul (procesul) de la Curte se va încheia în acel moment. Dacă înţelegerea amiabilă este refuzată nemotivat/nerezonabil de către reclamant, acest refuz poate duce la o declaraţie unilaterală a guvernului prin care acesta recunoaşte încălcarea dreptului reclamantului şi se obligă să-i plătească daune (în cuantumul propus de guvern şi acceptat de Curte), precum şi să ia măsurile necesare pentru evitarea unor astfel de încălcări. Această declaraţie unilaterală a guvernului, acceptată de Curte duce la stingerea litigiului (terminarea procesului de la Curte). Guvernul are dreptul să aprecieze, în fiecare caz, dacă acceptă sau nu o înţelegere amiabilă ori dacă face sau nu declaraţie unilaterală.

 • Dacă nici reclamantul şi nici guvernul nu doresc să stingă litigiul printr-o înţelegere amiabilă sau prin declaraţie unilaterală, procedura va continua în faţa Curţii, iar cauza va fi soluţionată de către una dintre Camerele Curţii (un complet de judecată din cadrul Curţii).

 Descarcă formularul CEDO

4 luni termen cedo,

Cum completez o cerere catre Cedo,

Cei mai buni avocati pe Cedo,

Stadiu dosar Cedo,

Cum aflu stadiul dosarului la Cedo,

Adresa Cedo,

Spete cedo rezolvate,

coltuc
avocat coltuc

cabinet avocat coltuc

avocat vicentiu coltuc

avocat in londra

avocati in londra

avocati romani londra

caut un avocat

avocat iulia costina

avocat coltan tudor

avocat coltuc marius

avocat coltuc marius vicentiu

coltuc si asociatii

avocat uscov

avocatul coltuc
avocati coltuc
avocat romania coltuc
avocat coltuc romania

dr.coltuc radu valentin

avocat coltuc condamnat

daniela coltuc

cabinet avocat coltuc

dr coltuc radu

dinu coltuc

casa de avocatura coltuc

avocat vicentiu coltuc

laura coltuc

coltuc avocat

aleksandra coltuc

av coltuc

coltuc si asociatii

coltuc sau coltuc

doctor cardiolog coltuc

ce inseamna coltuc

coltuc gym – kickboxing & muay thai club

coltuc dex

coltuc doina

de coltuc

coltuc in engleza

coltuc gym

coltuc gym moldova

coltuc in dex

j.cole

words with letters coltuc

coltuc marius vicentiu

marius coltuc

oleg coltuc

coltuc dex online

plural coltuc

coltuc de paine

proof culture

dr coltuc valentin

sergej coltuc

colțun

colțuni

colț

colț plural

coltar u

colțar u

coltar usa

colul.uterin

coltuc valentin

vladimir coltuc

coltuc vasile

valentin coltuc

doctor coltuc radu valentin

avocat coltuc marius vicentiu

dr valentin coltuc

colac wc

colac wc copii

colac wc cu bideu

colac wc incalzit

colac wc moale

colac wc copii dedeman

capac wc cu reductor

colac wc unica folosinta

colac wc pentru pisici

colac wc lidl

words with coltuc

4 colturi

4 colturi hunedoara

4 colturi hunedoara meniul zilei

4 colturi hunedoara telefon

steaua cu 4 colturi

pizza 4 colturi arad

metoda celor 4 colturi

5 colturi

5 colturi arad contact

5 colturi lebada

5 colturi calea aurel vlaicu arad

5 colturi contact

5 colturi pret

steaua cu 5 colturi

coltar 6 locuri

6 colac court hoppers crossing

6 colac street greenacres

6 colac street greenacres sa

6 colac court qld

fier de 6 colac

cfa district 6 colac

fier beton 6 colac

colac impletit in 6

colac bebelusi 6 luni

colac fier de 6 dedeman

Curtea europeana a drepturilor omului,

Dosare cedo,

Formular cerere cedo,

Cedo adresa corespondenta,

Cautare dosar cedo dupa nume,

Unde gasesc hotararile cedo,

Art 47 cedo,

Onorariu avocat cedo,

Cat dureaza un proces la cedo,

Avocat cedo bucuresti,

Avocat cedo cluj,

Plangere la cedo,

Cel mai bun avocat cedo,

Avocat cedo timisoara,

https://avocatzamfirescu.ro/ sau whatsapp 0749115337

3 comentarii la „Ghidul Cedo 2022”

 1. coltuc
  avocat coltuc

  cabinet avocat coltuc

  avocat vicentiu coltuc

  avocat in londra

  avocati in londra

  avocati romani londra

  caut un avocat

  avocat iulia costina

  avocat coltan tudor

  avocat coltuc marius

  avocat coltuc marius vicentiu

  coltuc si asociatii

  avocat uscov

  avocatul coltuc
  avocati coltuc
  avocat romania coltuc
  avocat coltuc romania

  dr.coltuc radu valentin

  avocat coltuc condamnat

  daniela coltuc

  cabinet avocat coltuc

  dr coltuc radu

  dinu coltuc

  casa de avocatura coltuc

  avocat vicentiu coltuc

  laura coltuc

  coltuc avocat

  aleksandra coltuc

  av coltuc

  coltuc si asociatii

  coltuc sau coltuc

  doctor cardiolog coltuc

  ce inseamna coltuc

  coltuc gym – kickboxing & muay thai club

  coltuc dex

  coltuc doina

  de coltuc

  coltuc in engleza

  coltuc gym

  coltuc gym moldova

  coltuc in dex

  j.cole

  words with letters coltuc

  coltuc marius vicentiu

  marius coltuc

  oleg coltuc

  coltuc dex online

  plural coltuc

  coltuc de paine

  proof culture

  dr coltuc valentin

  sergej coltuc

  colțun

  colțuni

  colț

  colț plural

  coltar u

  colțar u

  coltar usa

  colul.uterin

  coltuc valentin

  vladimir coltuc

  coltuc vasile

  valentin coltuc

  doctor coltuc radu valentin

  avocat coltuc marius vicentiu

  dr valentin coltuc

  colac wc

  colac wc copii

  colac wc cu bideu

  colac wc incalzit

  colac wc moale

  colac wc copii dedeman

  capac wc cu reductor

  colac wc unica folosinta

  colac wc pentru pisici

  colac wc lidl

  words with coltuc

  4 colturi

  4 colturi hunedoara

  4 colturi hunedoara meniul zilei

  4 colturi hunedoara telefon

  steaua cu 4 colturi

  pizza 4 colturi arad

  metoda celor 4 colturi

  5 colturi

  5 colturi arad contact

  5 colturi lebada

  5 colturi calea aurel vlaicu arad

  5 colturi contact

  5 colturi pret

  steaua cu 5 colturi

  coltar 6 locuri

  6 colac court hoppers crossing

  6 colac street greenacres

  6 colac street greenacres sa

  6 colac court qld

  fier de 6 colac

  cfa district 6 colac

  fier beton 6 colac

  colac impletit in 6

  colac bebelusi 6 luni

  colac fier de 6 dedeman

Lasă un comentariu